Publikime

HTM” shpk, është trupë certifikuese e akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit, si organizëm certifikimi personeli që certifikon personelin elektrik për përdorimin e paisjeve elektrike në përputhje me Standardin S SH EN ISO/IEC 17024:2012. Fusha e Akreditimit të kësaj trupe është akredituar si organizëm certifikimi personeli që certifikon personel elektrik për përdorimin e paisjeve elektrike në përputhje me: 1. “Rregulloren e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, Paisjet dhe Instalimet Elektrike”, miratuar nga Ministri i Industrisë dhe Energjitikës me Nr. 3403/1 Prot. datë 30.06.2003. 2. Ligjin Nr. 8734 datë 01.02.2001 “Për garantimin e sigurisë së punës së paisjeve dhe instalimeve elektrike”, i ndryshuar. 3. Ligjin Nr.13/2013 date 14.02.2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 8734, datë 01.02.2001, “Për garantimin e sigurisë së punës së paisjeve dhe instalimeve elektrike”. Trupa e çertifikimit të personelit elektrik “HTM” shpk është një kompani e cila ushtron veprimtarinë e saj në fushën elektrike që në vitin 2009 dhe prej vitit 2015 është akredituar për çertifikim personeli sipas Standardit S SH EN ISO/IEC 17024:2012. Kjo trupë ka hartuar dokumentacionin shoqërues, proçedurat politikat etj në përputhje me kërkesat e “Rregullores së Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik” dhe kërkesat e standardit S SH EN ISO / IEC 17024: 2012, për sa i takon menaxhimit të cilësisë. Në vijim të punës dokumentacioni përkatës ka qenë pjesë e përmirësimeve në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe aktiviteti i trupës është kryer në përputhje me kërkesat e klientëve duke përmirësuar cilësinë e shërbimit të trupës. E gjithë kjo arrihet përmes stafit të trupës çertifikuese ”HTM” shpk e cila përbëhët nga inxhinierë elektrikë me ekpseriencë mbi 15 vjet në këtë fushë. Disa nga objektivat e kësaj trupe në kuadër të ofrimit të një shërbimi cilësor dhe në përmbushje të detyrimeve që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi si dhe standardi përkatës në fushën e çertifikimi të personelit, janë: 1. Zbatimin e standardit S SH EN ISO / IEC 17024 : 2012 dhe të gjithë dokumentacionin që lidhet me çertifikimin e personelit elektrik. 2. Informimi i institucioneve publike dhe private, i bizneseve të ndryshme dhe konsumatorëve që operojnë në fushën e elektrikut lidhur me rëndësinë e kualifikimit të punonjësve për çertifikimin e tyre në fushën elektrike. 3. Ndërgjegjësimi i të gjithë operatorëve në lidhje me çertifikimin e punonjësve në fushën elektrike për garantimin e një shërbimi sa më të sigurtë e cilësor. 4. Përmirësimi i vazhdueshëm i shërbimit të trupës çertifikuese në përmbushje të objektivave të saj dhe në përmbushje të kërkesave të klientëve.

Publikimenga HTM

HTM - Formulari i Aplikimit (këtu)

HTM-Angazhimi-i-Administratorit-per-paanshmerine (këtu)

HTM - Kontratë me Klientin (këtu)

HTM - Të drejtat dhe detyrimet e Palëve (këtu)

HTM - Proceduara e Certifikimit (këtu)

HTM - Formulari i Ankimit/Apelimit (këtu)

HTM - Grupet e Sigurimit (këtu)

HTM - Proceduar e ankesave dhe apelimeve (këtu)

HTM - Politika e Cilesise (këtu)

HTM-Politika e paanshmërisë, konfidencialitetit dhe përfshirjes së palëve të interesuara (këtu)

HTM - Kodi Etikes (këtu)