Certifikime

SKEMAT E CERTIFIKIMIT

HTM eshte Shoqëri Certifikimi e profesionalizmit dhe garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve elektrike. "Misioni" ynë është që të rrisim dhe të garantojmë sigurinë dhe profesionalizmin për individët të cilët operojnë në sektorin energjitik. GARANTIMIN E SIGURISË SË PERDORUESVE TË PAJISJEVE DHE TË INSTALIMEVE ELEKTRIKE. Standarti EN ISO/IEC 17024 – 2012 është një standart europian për certifikimin e personelit. Në rastin tonë certifikimi bëhet në fushën elektrike duke u bazuar gjithashtu dhe në linjën Nr.8734, datë 1.2.2001 PËR GARANTIMIN E SIGURISË SË PUNËS TË PAJISJEVE DHE TË INSTALIMEVE ELEKTRIKE si dhe në rregulloren e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impiantet, pajisjet dhe instalimet elektrike.

DOKUMENTACIONI PËR APLIKIM

 • Kërkesë me shkrim drejtuar Trupës Çertifikuese.
 • Fotografi personale (2 copë).
 • Dokument identifikimi.
 • Curriculum vitae.
 • Diploma apo kurse të kyera.
 • Vërtetim aftësie në punë.

Nivelet e Certifikimit

 • Nievli 1
 • Niveli 2
 • Nievli 3
 • Nievli 4
 • Nievli 5